Allmänna och särskilda villkor samt viktig information för dig som reser med Ringarums

BRA ATT VETA

VAD SOM INGÅR I PRISET
Se program och faktaruta för varje resa

STOPP FÖR RASTER
Vi gör lämpliga stopp för fika och lunch.
Våra reseledare och chaufförer meddelar tider och rastens längd under resans gång.

RÖKFRIA BUSSAR är en självklarhet.

FÖRSTA OCH SISTA DAGEN FÖR RESOR SÖDERUT
Första dagen är det avresa tidig morgon. Vi stannar för rast ca kl.09:00 i Ljungbytrakten. Beroende på var man stiger ombord, kan första etappen bli lite lång. Det ”sena” stoppet beror på kör- och vilotidsregler för chaufförerna. Ett tips kan vara att ta med frukt, macka eller något annat tilltugg. Vi åker alltid färja Helsingborg-Helsingör vid 11-tiden den tar ca 20 min. Här finns det möjlighet att köpa kaffe m.m. Vidare ca 2,5 timme genom Danmark till nästa färja Gedser-Rostock som tar 1 tim 45 min eller Rödby-Puttgarden vars överfart tar ca 45 min. På båda färjorna finns det möjlighet till mat och shopping. Sista dagen brukar vi stanna för shopping i norra Tyskland på någon av butikerna under förutsättning att inget oförutsett inträffar. Då vi även har mycket väskor i bagaget är det max shoppingvikt 25kg pp på resor fler än 3 dagar. Hemresan blir i omvänd ordning mot utresan.

PLATSER I BUSSEN
I de bussar vi använder spelar det egentligen ingen roll var man sitter, men för att få lite variation byter vi plats varje dag på alla resor längre än fyra dagar. Inga platsreservationer.
OBS! Gäller ej vid resor som genomförs i samarbete med BÅDE Viking Buss och Resemakarn!

SAMARBETSPARTNERS
Vårt goda och framgångsrika samarbete med Viking Buss fortsätter som det gjort de senaste 20 åren. Det har gjort att vi lättare fyller bussarna och kan erbjuda avresegaranti.
Vid minst 25 personer bokade så garanterar vi avgång.

NYTT FÖR
2017 var samarbetet med ReseMakar´n i Vänersborg på några av våra resor. På dessa resor kan det bli byte av buss, vanligtvis i Helsingborg.

RESENÄRER MED FUNKTIONSHINDER
Meddela oss gärna när ni bokar om ni har något funktionshinder. Vi kan hjälpa er att välja resa och ev. avråda er från resmål där det kan vara svårt att t.ex. gå med rullator. Vi rekommenderar er att kanske boka tillsammans med någon som kan vara er behjälplig under resan.

ALLERGIER MM
Var noga med att anmäla ev. allergier vid bokning. Vi framför alltid era önskemål till varje hotell/båt/restaurang men man kan aldrig lämna garanti för att det fungerar överallt.

RESOR UNDER PLANERING
Under året tillkommer ytterligare resor. För många turer t.ex. kryssningar, teaterresor, endags- och flerdagsturer gör vi specialprogram för att de ska vara så aktuella som möjligt. Vi presenterar olika evenemang och nyheter dels i dagstidningen och på vår hemsida.

BARNRABATT
För barn ej fyllda 12 år i extrabädd erhålles 25% rabatt.

PASS/VISUM
För alla resor utom Norden måste man medföra giltigt pass. Varje resenär är själv skyldig att kontrollera att passet är giltigt minst 6 mån efter hemkomst, detta är den generella regeln. Resenärer som är utländska medborgare eller före detta utländska medborgare, bör undersöka vilka bestämmelser om pass och visum som gäller för just dem. Någon form av legitimation ska dock ALLTID medföras på samtliga resor.

RÄTTSTAVAT NAMN
vid flygresor är det viktigt att namnet i bokningen stämmer överens med hur det står skrivet i passet.

BAGAGE
Varje resenär ansvarar själv för sitt bagage och inhandlade varor samt märkning av desamma. Försvunna kollin och väskor ersätts ej, se resp. hemförsäkring. Vid resa med flera hotellbyten kan det vara bekvämt att dela upp bagaget i en övernattningsväska och en större väska. Märk er väska väl med namn, adress och telefonnummer.

KVARGLÖMDA EFFEKTER
Kvarglömda saker i bussarna ansvarar vi för i högst 14 dagar.

HOTELLRUM
Vi har angivit dubbelrum vilket vanligtvis är två sängar på ett rum, men ibland förekommer s.k. ”grand lit” – en extra bred säng för två personer med gemensamma sängkläder. På en del hotell förekommer kombi-rum med en säng och en bäddsoffa. För enkelrum utgår ett tillägg för att ensam disponera ett rum, se resp. resa. Standarden på enkelrummen kan, trots pristillägget, vara något lägre än på övriga rum.

UTLÄNDSK TURISTINFO
Du som önskar mer information, t.ex. kartor och broschyrer om ditt resmål, kontakta respektive landsturistbyrå.

ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälningsavgift om 10% av resans pris minst 400:- pp för bussresor och min 3000:- på flygresor är en del av totalpriset för resan och ska betalas inom 10 dagar efter bokning. Slutlikvid erläggs senast 30 dagar före avresa. Se betalningsdatum på ert resebevis. Om ni ångrar er och vill avbeställa resan måste detta ske senast 10 dagar efter bokning därefter blir det avbokningskostnader enligt nedan.

AVBOKNINGSKOSTNADER – Bussresa
-Avbokning tidigare än 30 dagar före avresa – anmälningsavgiften
-Avbokning 30 – 15 dagar före avresa – 25% av resans pris
-Avbokning 14 – 9 dagar före avresa – 50% av resans pris
-Avbokning 8 dagar – avresa – 100% av resans pris.
OBS! Vid teater- och evenemangsresor återbetalas ej förköpta biljetter

AVBOKNINGSKOSTNADER – Flygresa
Vid avbokning av resa med flyg gäller speciella regler. Flygbiljetter är ej återbetalningsbara vilket betyder att avbokningskostnaden kan bli högre än ovan angivet.

FÖRSÄKRINGAR
Se över ditt försäkringsskydd före resan. Kontrollera att din hemförsäkring och/eller ditt betalkort är heltäckande inkl. avbeställningsskydd. Om inte – prata med försäkringsbolag eller bank om tilläggsförsäkring. Ni kan även beställa avbeställningsskydd hos oss enligt nästa punkt.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Avbokning måste ske innan resan startar. Läkarintyg krävs för återbetalning.
Bussresor
1 – 3 dagars resor 150:-
4 – 8 dagars resor 300:-
9 dagar eller längre 400:-

Flygresor
6% av resans pris, via ERV, se www.erv.se

RESEGARANTI & RESEVILLKOR
Vi har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

FÖRBEHÅLL
För samtliga resor i vårt program gäller Allmänna Resevillkor för paketresor, se nedan och vi förbehåller oss rätten till ändringar av programmet. Vi reserverar oss för att angivna tider och avståndsangivelser i programmet kan ändras p.g.a. oförutsedda händelser i trafiken, vägarbeten, ändrade färjetider mm. Vi reserverar oss för ev. skatte- och valutaförändringar.
Vi reserverar oss även för ev. felskrivningar.

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR
Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

1 AVTALET
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.
1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.
1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.
1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
1.6 Önskemål garanteras inte.
1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN
2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.
2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.
4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN
4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.
6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.
6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.
6.2. Ändring av priset
6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: (a) ändringar i transportkostnader (b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller (c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. 6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) – (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor. 6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.
6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
6.3. Tidtabellsändringar
6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.
6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet
6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.
6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa
6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.
6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. 6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar: (a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller (b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.
6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. 6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN
7.1 Uteblivna prestationer
7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
7.2 Andra fel och brister
7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
7.3 Skadeståndets omfattning
7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.
8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE
8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
9.1 Arrangörens anvisningar
9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
9.2 Resenärens ansvar för skada
9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
9.3 Resenären ansvarar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.
9.4 Avvikande från arrangemanget
9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.
10 TVISTLÖSNING
10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.